18 aprl 10.40 uur: Lezing ‘Een daad van liefde’

Voordracht op Witte Donderdag 19 april na de mensenwijdingsdienst 
Onder dit gesternte wil ik graag de gebeurtenissen van de Goede Week behoedzaam aftasten. Rudolf Steiner spreekt in zijn voordracht in Oslo op 2 oktober 1913 over de innerlijke belevenis van de apostel Petrus:
‘Nu wist Petrus dat Jezus aan het kruis gestorven was en dat dit sterven eigenlijk een geboorte was. De geboorte van die geest die zich als alomvattende liefde uitgegoten had in de zielen van de bij het pinksterfeest verzamelde apostelen…. In waarheid was deze dood, waaraan oneindig lijden voorafging, de geboorte voor de hele aarde van wat voordien overal buiten de aarde voorhanden was: de alomvattende kosmische liefde.’ (GA 148)
Wat kan een vruchtbare manier zijn om met het grote lijden in de wereld om te gaan, zodat het ook in ons kan leiden tot de geboorte van een steeds groter wordende liefde?
Hilde Cauwenbergh

Seminar:  Man- Vrouw in Gemeenschap, 16 feb. 09.30/10.30

met Maarten de Gans, geestelijke in Argentinië.

Man – Vrouw in het licht van cultuurverschillen enerzijds en veranderende maatschappelijke verhoudingen anderzijds.  In een tijd waarin traditionele man-vrouw rolpatronen veranderen, kan het zinvol zijn om je te verdiepen in de verschillende opgaven en uitdagingen die bij het vrouw- of man-zijn horen. Het is de bedoeling van Maarten de Gans om zoveel mogelijk in te gaan op vragen van de deelnemers zelf.

Programma: 

9.30 uur mensenwijdingsdienst in het Spaans

10.45 uur tot 15.45 uur seminar in 4 sessies

Verzorgde lunch met brood en soep

Uw vrijwillige bijdrage is bestemd voor de priesterseminaristen uit Zuid- Amerika.

Aanmelden: bij Steven Wouters, steven.wouters@hetnet.nl, T: 06 108 14297

 

Driekoningenspel, 12 jan, 20.00 uur, onder voorbehoud

De spelersgroep van de vrijeschool Delft voert voor ons het Driekoningenspel op.

Dit is het spel van de Epifanie, de openbaring des Heren, en de aanbidding van de Koningen. De Koningen gaan op weg de ster volgend, maar ook zoekend en ‘tastend’, naar binnen en naar buiten. Zij brengen hun geschenken mee: goud, wierook en mirre; in de tijd ontwikkelde krachten van wijsheid, offergave en genezing.
Maar Herodes, de tiran, heeft iets anders voor ogen. Hij biedt de hoofdman goud, nee, zijn halve rijk om te voorkomen dat de nieuwe Koning wordt geboren. De hoofdman sluit dit drama af in diepe verwarring en innerlijke ontsteltenis; in zijn ziel brandt de strijd tussen licht en donker.
Maar tot slot wenst de engel ons, van God de almachtige, een goede nacht.

Advent

Verwachten we ieder jaar opnieuw gedurende de vier adventsweken het naderende kerstfeest alleen als een herinnering aan de grootse historische gebeurtenis van de geboorte van Jezus in Bethlehem? Verwachten we in de diepste betekenis van het woord niet veel meer ‘Hij die komt’: het Latijnse woord ‘Adventus’ betekent ‘aankomst’.
Iets verwachten is meer dan alleen passief op iets wachten. Zelfs in een oude betekenis van het woord wachten betekent het: het oog op iets gericht houden en zorgende waakzaamheid.
Deze innerlijke activiteit van ‘verwachten’ klinkt ook door wanneer we zeggen dat een vrouw een kind verwacht. Zwangerschap is immers van nature vervuld met de hopende, liefdevolle en zorgende toewending tot de ziel die komen wil. Het wil een voorbereidende tijd zijn die vervuld is van datgene wat het kind de goede weg in het leven wijst. En we weten hoeveel er tijdens de zwangerschap van afhangt hoe het kind wordt verwacht en hoe het door gedachten en gevoelens van warmte wordt omringd.
Als men echter van de adventstijd spreekt als een tijd van verwachting, dan geldt dit alles ook: Christus komt.
Het belang van dat verwachten spreekt Christus op een verrassende wijze zelf uit wanneer hij niet alleen van zijn aankomst spreekt maar ook van zijn wederkomst. Hij doet dat in wat we kennen als de kleine Apocalyps in Lukas 21: “Waakt te allen tijde met biddende gedachten, opdat gij de kracht hebt u te verheffen boven alles wat geschieden zal en te staan voor des Mensen Zoon”.
Ignaz Stegeman

2 dec 15.15, Adventstuintjhe

 

Ook dit jaar weer het adventstuintje voor de kinderen in de nieuwe stijl. Marjan Keuter schreef daar vorig jaar over: 

Stil staan de twee transparanten voor het altaar in de cultusruimte.
Aan de rechterkant wacht de engeltransparant, verlicht door een kaarsje, op de lichtjes die de kinderen zullen komen brengen.
Links staat Maria, nu nog in het schemerdonker.
Vanuit de gemeentezaal klinkt geroezemoes. Daar zijn de kinderen samen met hun ouders druk bezig om kaarsjes in appeltjes te zetten en ze te versieren met stukjes bijenwas. Het wordt een kleurig geheel!
Eveline speelt adventliedjes op de lier, die we zacht meezingen: Het is tijd om de stille cultusruimte binnen te gaan. 
Nadat de volwassenen binnen zijn en de kaarsen op het altaar branden, volgen de kinderen met hun ouders. De kaarsjes van de kinderen zijn bij de deur aangestoken en worden bij de engel gezet die nu nog meer verlicht wordt!

Ignaz vertelt het verhaal over Maria en de engel die bij haar komt met een boodschap vol verwachting.
Maria wordt steeds helderder verlicht.
Samen met de liermuziek zingen we het ‘Over sterre- over zonne’  en andere adventliedjes tot alle kaarsjes Maria in de transparant laten stralen.
Zo mooi om te zien!
Een fijn moment om af te sluiten met het Onze Vader, waarna we warm en met een verwachtingsvol licht  in ons hart de eerste adventsavond in stappen. 

za. 17 nov. Seminar : OVERBRUGGEN

Het Vreemde  – IK –  de Ander

We hebben bijna dagelijks bevreemdende ervaringen, in de ontmoeting met de ander, met onszelf, met kunst, wetenschap, religie. Hoe kunnen we de afstand tussen ‘het vreemde’ en onszelf overbruggen? In dit seminar kun je op een speelse manier leren hoe je tot het vreemde dat zich aan ons voordoet, een andere verhouding kunt krijgen.

 • Clarine Campagne gaat beweeglijk en onderzoekend met ons aan het werk. In haar visie is scheppend leren samen te werken een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Daar gaan we iets van ervaren.
 • Met motieven uit een verhaal van Tolstoi en vervolgens uit Een jihad van liefde van Mohamed El Bachiri neemt Ignaz Stegeman ons mee in diepe diepten en verheven hoogten.
 • Als koorleider beschikt Solange Gersons over tal van manieren om muzikaal met ons aan de slag te gaan.
 • Dichter en beeldend kunstenaar Peggy Verzett vertelt over de vervreemding in de poëziekunst en laat, hierop aansluitend, eigen gedichten horen.

Aanmelden:  E: lidaveringmeier230@gmail.com

Deelname: € 20, incl. koffie, thee, soep, lunch meenemen.

Bank:  NL45 TRIO 0212 2803 33 tnv Anthroposofisch Huis Spectrum, ovv Seminar.

Inloop vanaf 09.30 uur.

Studiegroep over het credo

Nieuwe studiegroep op woensdag: het credo

Woensdag 3 oktober na de dienst (van 10.40 tot 12 uur) begint er een nieuwe studiegroep. We zullen tweewekelijks bij elkaar komen om het credo, dat we in elke mensenwijdingsdienst horen, wat dichterbij te brengen. Er is telkens een korte inleiding door één van de deelnemers (op vrijwillige basis) waarna we hierover met elkaar in gesprek komen.

Eerste bijeenkomst: Rondom het credo.

Tweede bijeenkomst: Het vaderlijke godswezen (de eerste zin)

Contact: Hilde Cauwenbergh. : 06 22 51 53 76

Seminar OVERBRUGGEN

Seminar    Het Vreemde     IK      De Ander      OVERBRUGGEN

In dit seminar kunnen we op een speelse manier leren hoe je tot het vreemde dat zich aan ons voordoet, een andere verhouding kunt krijgen. We hebben bijna dagelijks bevreemdende ervaringen, in de ontmoeting met de ander, met onszelf, met kunst, wetenschap, religie. Hoe kunnen we de afstand tussen ‘het vreemde’ en onszelf overbruggen? 

 • Clarine Campagne gaat beweeglijk en onderzoekend met ons aan het werk. In haar visie is scheppend leren samen te werken een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Daar gaan we iets van ervaren.
 • Met motieven uit een verhaal van Tolstoi en vervolgens uit Een jihad van liefde van Mohamed El Bachiri neemt Ignaz Stegeman ons mee in diepe diepten en verheven hoogten.
 • Als koorleider beschikt Solange Gersons over tal van manieren om muzikaal met ons aan de slag te gaan.
 • Dichter en beeldend kunstenaar Peggy Verzett vertelt over de vervreemding in de poëziekunst en laat, hierop aansluitend, eigen gedichten horen.
 • Van 10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 09.30 uur.
  Locatie: Rudolf Steiner College Rotterdam, Tamboerstraat 9, 3034PT
  Deelname € 20 incl. koffie/thee/soep, lunch meenemen
  Overmaken op NL45 TRIO 0212 2803 33
  tnv St. Anthroposofisch Huis Spectrum, ovv Seminar
 • Aanmelden bij: lidaveringmeier230@gmail.com

  flyer-overbruggen-5
  Dit seminar is georganiseerd door een initiatiefgroep, bestaande uit Lida Veringmeier, Ignaz Stegeman, Laura Bargmann, Kitty van Beers en Thea van Veen, vanuit de vraag wat ‘het vreemde’ in ons wakker maakt. 

30 maart, Goede Vrijdag, het lijdensevangelie

Op Goede Vrijdag wordt om 15.00 uur het lijdensevangelie gelezen.

25 april, 20.00 gemeentevergadering

Doorgaans zijn er twee gemeentevergaderingen per jaar. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en belangstellenden. Er komen allerlei zaken aan de orde over het reilen en zeilen van onze gemeente en er worden besluiten genomen. Er wordt alleen waar nodig gestemd. Indien er tot stemming wordt overgegaan, hebben alleen de leden van de Michaelkerk stemrecht. Financiële zaken zijn een vast agendapunt van deze vergaderingen: in het voorjaar, dus op 25 april aanstaande wordt de jaarrekening 2017 behandeld.

 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
 • >