Mededelingen


Uit het gemeenteboek

Op 16 april heeft Thuran Cooiman het sacrament van de jeugdwijding ontvangen in de gemeente Eindhoven te Veldhoven.


Kort verslag van de Open dag van Helios-kampen op Berka in Drenthe
Wat heerlijk en indrukwekkend om de mensenwijdingsdienst met gras onder je voeten en het geluid van vogels te mogen beleven. Zo’n viering was mogelijk in een grote tent op de zonnige open dag van Helios, de kampenorganisatie van de Christengemeenschap. Op het prachtige en bosrijke Berka-terrein in Ruinen kwamen op 27 mei ongeveer 80 mensen bijeen. Velen van hen hadden vroeger zelf als kampeling of staflid aan de kampen deelgenomen. Anderen kenden de kampen uit verhalen van hun (klein)kinderen. Iedereen kon op deze dag (weer) een beetje proeven van het bijzondere kampleven. Dat kon dan door deel te nemen aan de mensenwijdingsdienst, samenzang, een gesprek over religie tijdens de kampen, het maken van zalf, sport en spel of een toneelimprovisatie. Er werd een heerlijke lunch verzorgd en de enthousiasmerende kampleiding maakte deze open dag tot een zeer geslaagde en vrolijke bijeenkomst.
Wilma en Kees van Drunen

 

Uit het bestuur
In de gemeentevergadering op 6 mei is aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Uit de jaarrekening blijkt een positief resultaat over 2022.  Rudolf van Lierop en Hanske Rijpma hebben afscheid genomen als bestuurslid. Aukje van Dam vervult nu de functie van secretaris en Tom Peetoom die van penningmeester. Het bestuur is nog op zoek naar een tweede algemeen bestuurslid naast Arjan van den Oever.
Aukje van Dam, secretaris

 

Nieuws van de bibliotheek en tweedehands boekenmandjes
De mandjes met boeken laten zien dat de boeken gewild zijn in de tweedehands verkoop. Daar zijn we blij mee, want de opbrengst komt ten goede aan de bouw van de aanbouw. De verkoopmandjes zullen vanaf Pasen op een andere plek in de gemeentezaal te vinden zijn. Nu de verbouwing een nieuwe fase ingaat met de doorbraak naar de gemeentezaal zullen Paul, Kees en Marjan alle boeken inpakken en tijdelijk naar de kelder verplaatsen. Dat betekent dat het niet mogelijk is, tot de nieuwe boekenhoek gereed is, om bibliotheekboeken te lenen. Heeft u nog een boek thuis, wilt u deze dan bij Kees of Marjan inleveren?De bibliotheek heeft juist uitbreiding geschonken gekregen uit de nalatenschap van Jannie Brouwer, lang lid van deze gemeente en altijd betrokken gebleven via onder meer de leesgroep. Daarvoor zijn we haar dankbaar. Daarmee barsten we nu wel letterlijk uit onze kast en komt de verbouwing precies op tijd. De schenking aan de bibliotheek is onder meer een aantal kleine boekjes uit een serie die de eerste uitgaven vormde van onze uitgeverij, nu beter bekend als Christofoor. Het is mooi dat deze uitgaven straks weer in Rotterdam op de plank staan. Heeft u vragen over een bibliotheekboek dan kunt u contact opnemen met: kees.v.drunen@planet.nl, T: 06 12 22 16 41

Als u een boek uit de mandjes wilt kopen, vindt u voorin het tweedehands boek van uw keuze de prijs van het boek. Dit bedrag maakt u over op de rekening van de Michaëlkerk onder vermelding van tweedehands boek. U kunt voor de administratie een briefje met uw naam en bedrag in het houten kistje doen. We vertrouwen erop dat u zo spoedig mogelijk het bedrag op de rekening van de Michaëlkerk overmaakt.

Heeft u antroposofische- of christologische boeken die u wilt aanbieden voor de tweedehands boekenmandjes of de bibliotheek, dan kunt u contact opnemen met: marjankeuter@gmail.com, T: 06 42 08 15 60


Sleutels gevraagd
Wie heeft nog een sleutel van de Michaëlkerk die niet meer wordt gebruikt omdat de taak is neergelegd? Graag inleveren bij Hanske Rijpma of in een envelop in het postvakje leggen.


Uit het gemeenteleven van Kring West-Brabant
Op 22 april was er een korte viering in de Paastijd. Ook mochten wij die ochtend Miriam van Osch verwelkomen die, als pas gewijde priester, op 9 april werd ingezet als gemeentegeestelijke van de gemeente Rotterdam. Op 13 mei was de kring West-Brabant present op de Lentemarkt van de Rudolf Steinerschool. In een kraam, die prachtig was aangekleed met het thema ‘De Ruimte’ in gedachten, werden magazines van de Helios-kampen aangeboden. Samen met de verkoop van plantjes leverde dat heel wat goede gesprekken op. Zoals in het laatste bericht van Kring West-Brabant is gemeld, gaan wij een ietwat onzekere tijd tegemoet ten aanzien van onze huisvesting. Niet lang nadat wij gehoord hadden dat wij vanaf de herfstvakantie niet meer in de school terecht konden voor onze gespreksavonden en diensten, en dat dat tot tenminste eind 2024 zou gelden, heeft zich een klein groepje gevormd dat naar alternatieven op zoek is gegaan. Na de dienst op 27 mei konden wij kennisnemen van hun eerste pogingen om een geschikte ruimte te vinden. Ook kwam de mogelijkheid om gezamenlijk naar Middelburg of Rotterdam te reizen aan de orde, maar door de aanwezigen werd de voorkeur gegeven aan een plek in Breda. Aan het eind van de vergadering is akkoord gegaan met het verschuiven van de aanvangstijd van de diensten met ingang van het nieuwe seizoen naar 10.00 uur, dit omdat onze gemeentegeestelijke Hilde Cauwenbergh na haar verhuizing naar het Zeeuwse Serooskerke langer onderweg is. Tenslotte kan worden gemeld dat het seizoen 2022-2023 op 24 juni wordt afgesloten met een mensenwijdingsdienst en na de koffie en thee een korte Sint Jansviering, verzorgd door de Jaarfeestengroep. Wij wensen iedereen de komende zomermaanden veel zon en een goede gezondheid. Namens de kerngroep, Dick Kruik

Programma in Breda, data: zie de Agenda Kring West-Brabant 2022 – 2023.

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken.
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 9.30 uur.

Gespreksavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken 19.00 – 20.45 uur.
Eens per vier weken op donderdagavond bespreken we met elkaar de bijzondere woorden, beelden en handelingen van de mensenwijdingdienst. De avonden vinden plaats in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda.

 

Verkooptafel voor de nieuwbouw
Sinds enige tijd staat er een tafel in de gemeenteruimte waar ‘stenen’ voor de nieuwbouw verkocht worden en ook kaarten. Deze kaarten zijn gemaakt door mevrouw Jannie Brouwer, voorheen gemeentelid van onze gemeente maar nu al sinds twaalf jaar wonend in Valckenbosch. Haar gezondheid laat het helaas nu niet meer toe dat ze kaarten maakt, maar we gaan proberen haar werk voort te zetten. Wij bedanken haar hartelijk voor haar mooie inbreng en wensen haar alle goeds toe. Lieke van der Ree.