ANBI

 

ANBI VERKLARING

 

van De Christengemeenschap te Rotterdam, Michaelkerk:

 

1.Naam van de instelling:
De Christengemeenschap te Rotterdam, zelfstandig onderdeel van de landelijke beweging De
Christengemeenschap met rechtspersoonlijkheid en ANBI status.

 

2.Het RSIN/fiscaalnummer is 810140780

 

3. Post of bezoekadres: Lumeystraatv 35, 3039 ZN Rotterdam Website:
www.rotterdam.christengemeenschap.nl

 

4. Doelstelling:
De gemeente heeft tot doel de voortgaande ontwikkeling van het Christendom te dienen.
Dit gebeurt door het voltrekken van de zeven vernieuwde sacramenten: doop, jeugdwijding,
mensenwijdingsdienst, biecht, huwelijkswijding, priesterwijding en stervenswijding, alsmede andere cultische
handelingen, zoals de zondagsdienst voor kinderen en de dienst bij de begrafenis of crematie. Ook wordt het
evangelie verkondigd, godsdienstonderwijs gegeven, jeugdwerk/jong volwassenenwerk verzorgd en zielszorg
uitgeoefend.

 

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Om de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zorgt de gemeente voor de verwerving van financiële
middelen, de beschikbaarheid van geschikte faciliteiten zoals een kerkgebouw, het organiseren van kosteloos
ter beschikking gestelde arbeidsinspanningen door leden en belangstellenden, het informeren van de leden en
belangstellenden bijvoorbeeld over activiteiten binnen de gemeente en landelijk. De middelen van de
gemeente bestaan uit door leden en belangstellenden gegeven regelmatige financiële bijdragen, giften,
erflatingen en andere bijdragen. De inkomsten komen geheel ten goede aan het onderhouden van de
gemeente en het bijdragen aan het inkomen van de geestelijke(n).

 

6. Functie van de bestuurders:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, een of meer leden en de geestelijke(n) van
de gemeente.

 

7. Namen van de bestuurders: Niet van toepassing.

 

8. Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen
voor gemaakte onkosten. Hier wordt echter zeer beperkt gebruik van gemaakt.

 

9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– verdiepende activiteiten zoals cursussen en lezingen
– intensivering van het gemeenteleven
– opstellen van een vijfjarenraming om meer zicht te krijgen op de financiën

 

10. Financiële verantwoording:
De begroting wordt in het najaar tijdens een gemeentevergadering vastgesteld. De financiële verantwoording
vindt plaats tijdens een gemeentevergadering in het voorjaar, waarbij de financiële stukken vergezeld gaan van
een uitgebreide toelichting en een verklaring van de kascommissie. In deze laatste vergadering wordt het
bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.