Mededelingen

 

Welkom Miriam
In onze laatste brief aan de gemeente konden wij al wel de datum van de inzetting van onze nieuwe gemeentegeestelijke melden, maar nog niet de naam. Wij zijn heel blij dat Miriam van Osch naar onze gemeente uitgezonden is en op Eerste Paasdag, 9 april, zal worden ingezet.

 

Nieuwe vertaling
Vanaf 2 april worden in het Nederlandse taalgebied enkele zinnen in een vernieuwde vertaling in de mensenwijdingsdienst gesproken. Mogelijk zullen sommige veranderingen wel wat gewenning vragen. Op zondag 26 maart zal Karel-Jan Tolsma na de dienst de dan nog komende vernieuwingen toelichten.

 

Afronding van het werk in de Michaëlkerk
Zo dankbaar ben ik dat ik hier met jullie lief en leed heb mogen delen. Met hart en ziel heb ik me met jullie verbonden. Het is niet voor niets de zin geweest die me, de eerste keer dat ik een priesterwijding meemaakte, het meest raakte: ‘het eigen zijn in relatie zetten met het zijn van je gemeenten’. Daartoe worden alle wijdelingen gezalfd met de kracht van de heilige Geest zodat dit ook in vrijheid kan gebeuren en met enthousiasme geleefd kan worden.

Terugkijkend op de voorbije vijf jaar heb ik de indruk dat ik voor de gemeente Rotterdam een rustbrengende overgangspriester geweest ben. Ik mocht José Mosseveld opvolgen waarmee jullie ook veel lief en leed gedeeld hebben. Daarmee kwam er ook een einde aan wat er speelde in het convent dat door José Mosseveld, Ignaz Stegeman en Henk de Bruijn gevormd werd. Er ontstond ruimte voor iets nieuws door de goede samenwerking met Ignaz. In die ruimte ontvingen we met graagte Karel- Jan Tolsma die daardoor de tijd kreeg om verder te werken aan zijn herstel en die de verbinding met de gemeente gestadig verstevigde. Nu vormt hij, samen met jullie de goede basis waarin een nieuwgewijde collega zich kan inwerken, en ik krijg de ruimte om meer binnen mijn teruglopende grenzen te werken.

De inhoudelijke verdieping die we met elkaar zochten en ook vonden in de gespreksgroepen vormt een schat om te koesteren en om geleidelijk aan steeds meer uit te breiden. Maar naast datgene wat verdiept en bodem geeft en rust brengt, heeft een gemeente nog een andere nood en opgave: in de wereld staan, verbindingen aangaan, verjongen, de toekomst mogelijk maken. En hiervoor ontbreekt mij de kracht. Hiervoor is ‘jong bloed’ nodig.

Alles in mij verlangt naar verstilling. Misschien is het een echo uit lang vervlogen tijden waar de ouder geworden oosterse mens zich uit het rijkgevulde maatschappelijke leven terugtrok in een leven van gebed. Voor het helemaal zover is wacht mij nog een taak binnen ons bewindsgebied: voor de kring West-Brabant blijf ik verantwoordelijkheid dragen, net zoals voor de Christengemeenschap in Zeeland. En in afstemming met de bewindsdrager zal ik bij ziekte of vakantie van collega’s voor vervangingen beschikbaar zijn.

Praktische consequentie van het afronden van het werk in de Michaëlkerk is dat de nieuwgewijde collega in het huis in Overschie gaat wonen en ik opnieuw in een eigen huis zoals in de tijd voor mijn uitzending naar Rotterdam. Dat huis staat nu in Serooskerke op Walcheren zodat het reizen voor de gemeente Zeeland niet langer weegt op de levenskrachten.

In dankbare verbondenheid, Hilde Cauwenbergh

 

Nieuws van de bibliotheek en tweedehands boekenmandjes
De mandjes met boeken laten zien dat de boeken gewild zijn in de tweedehands verkoop. Daar zijn we blij mee, want de opbrengst komt ten goede aan de bouw van de aanbouw. De verkoopmandjes zullen vanaf Pasen op een andere plek in de gemeentezaal te vinden zijn. Nu de verbouwing een nieuwe fase ingaat met de doorbraak naar de gemeentezaal zullen Paul, Kees en Marjan alle boeken inpakken en tijdelijk naar de kelder verplaatsen. Dat betekent dat het niet mogelijk is, tot de nieuwe boekenhoek gereed is, om bibliotheekboeken te lenen. Heeft u nog een boek thuis, wilt u deze dan bij Kees of Marjan inleveren?

De bibliotheek heeft juist uitbreiding geschonken gekregen uit de nalatenschap van Jannie Brouwer, lang lid van deze gemeente en altijd betrokken gebleven via onder meer de leesgroep. Daarvoor zijn we haar dankbaar. Daarmee barsten we nu wel letterlijk uit onze kast en komt de verbouwing precies op tijd. De schenking aan de bibliotheek is onder meer een aantal kleine boekjes uit een serie die de eerste uitgaven vormde van onze uitgeverij, nu beter bekend als Christofoor. Het is mooi dat deze uitgaven straks weer in Rotterdam op de plank staan. Heeft u vragen over een bibliotheekboek dan kunt u contact opnemen met: kees.v.drunen@planet.nl, T: 06 12 22 16 41

Als u een boek uit de mandjes wilt kopen, vindt u voorin het tweedehands boek van uw keuze de prijs van het boek. Dit bedrag maakt u over op de rekening van de Michaëlkerk onder vermelding van tweedehands boek. U kunt voor de administratie een briefje met uw naam en bedrag in het houten kistje doen. We vertrouwen erop dat u zo spoedig mogelijk het bedrag op de rekening van de Michaëlkerk overmaakt.

Heeft u antroposofische- of christologische boeken die u wilt aanbieden voor de tweedehands boekenmandjes of de bibliotheek, dan kunt u contact opnemen met: marjankeuter@gmail.com, T: 06 42 08 15 60

 

Uit het bestuur
Op 6 mei wordt de halfjaarlijkse gemeentevergadering gehouden. De jaarrekening 2022 wordt besproken als ook andere zaken die het reilen en zeilen van onze gemeente betreffen. We nemen de tijd om samen vooruit te kijken naar de nieuwbouw. Van harte uitgenodigd! Twee weken van tevoren ontvangen jullie agenda en stukken. Hanske Rijpma

 

Dopen
Op 18 december 2022 ontving Marit Isolde Schouw, dochter van Hildegard Rovers en Martijn Schouw, het sacrament van de doop. Haar wachters zijn: Charlotte Suzanne Schouw en Sietske Anne Famke van Daalen.

Op 26 februari 2023 ontving Noé Amalia Benque Gérardeaux, dochter van Claire Benque en Paulo Gérardeaux, het sacrament van de doop. Haar wachters zijn Dorothee Heiss en Michel Gérardeaux.

 

Bereikbaarheid van ons kerkgebouw
Rondom de Michaëlkerk wordt op allerlei plekken gewerkt. Ons advies: neem wat extra tijd als je met de auto naar de kerk komt.

 

Sleutels gevraagd
Wie heeft nog een sleutel van de Michaëlkerk die niet meer wordt gebruikt omdat de taak is neergelegd? Graag inleveren bij Hanske Rijpma of in een envelop in het postvakje leggen.

 

Uit het gemeenteleven van Kring West-Brabant
Zoals gewoonlijk een korte terugblik op de afgelopen maanden en we kijken ook even vooruit. Na de mensenwijdingsdienst in de Adventstijd was er een korte viering verzorgd door de Jaarfeestengroep. In februari is er een gesprek geweest tussen de nieuwe directeur van de Rudolf Steinerschool en enkele leden van de kerngroep. De banden, die door de jaren waren gegroeid, werden wat strakker aangehaald. Zo werd ons de mogelijkheid geboden om onze activiteiten ook in het weekbericht van de school te vermelden. Een andere, minder prettige mededeling was de aankondiging dat de school in 2024 wordt verbouwd, zodat wij wat de huisvesting betreft, een onzekere tijd tegemoet gaan. Vanaf de herfstvakantie is het niet meer mogelijk om er onze gespreksavonden en diensten te houden. Ook blijkt het in de plaatsvervangende ruimten, die de school krijgt aangeboden, niet mogelijk te zijn ons onderdak te bieden. De kerngroep zal in de komende maanden mogelijke alternatieven gaan onderzoeken. De avond in november met Hilde Cauwenbergh, onze gemeentegeestelijke, over de vragen rondom de dood krijgt op 22 maart een vervolg met Immanuel Baan, uitvaartbegeleider in de regio Midden- Nederland, die komt spreken over de praktische zaken rondom een overlijden. Vrijdagavond 7 april organiseert de AViN Breda een lezing door Mirjam Gouweloos, kunsthistorica, met als onderwerp ‘de vele gezichten van Maria Magdalena in de kunst’. De kring heeft zich hierbij van harte aangesloten. Op 22 april is er dan weer een Paasviering na de mensenwijdingsdienst. Namens de kerngroep, Dick Kruik.

Programma in Breda, data: zie de Agenda Kring West-Brabant 2022 – 2023.

Mensenwijdingsdienst in Breda, zaterdag om de vier weken.
De mensenwijdingsdienst in Breda wordt in principe eenmaal per vier weken op zaterdag gehouden in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda, aanvang 9.30 uur.

Gespreksavonden in Breda, donderdagavond om de vier weken 19.00 – 20.45 uur.
Eens per vier weken op donderdagavond bespreken we met elkaar de bijzondere woorden, beelden en handelingen van de mensenwijdingdienst. De avonden vinden plaats in de Rudolf Steinerschool, Minckelersstraat 27, Breda.

 

Verkooptafel voor de nieuwbouw
Sinds enige tijd staat er een tafel in de gemeenteruimte waar ‘stenen’ voor de nieuwbouw verkocht worden en ook kaarten. Deze kaarten zijn gemaakt door mevrouw Jannie Brouwer, voorheen gemeentelid van onze gemeente maar nu al sinds twaalf jaar wonend in Valckenbosch. Haar gezondheid laat het helaas nu niet meer toe dat ze kaarten maakt, maar we gaan proberen haar werk voort te zetten. Wij bedanken haar hartelijk voor haar mooie inbreng en wensen haar alle goeds toe. Lieke van der Ree.